DZIAŁ - EKSPLOATACJA

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Utrzymanie czystości i porządku w budynku, na drogach, chodnikach, terenach innych wchodzących w skład nieruchomości lub ustawowo objętych koniecznością sprzątania. Sprzątanie i usuwanie śmieci, odpadów z niezabudowanych części nieruchomości i części Budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania właścicieli i najemców lokali użytkowych ( klatki schodowe ) oraz gromadzenie tych śmieci i odpadów w miejscu na ten cel przeznaczonym ( ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U nr 132. poz. 622 z 1996r. z późn. zmianami ).

Utrzymanie w stanie gotowości urządzeń przeciwpożarowych budynku ( ustawa z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U nr 92, poz. 460 z 1992r. późn. Zmianami ) w przypadku ich zainstalowania.

Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota chodników położonych wzdłuż nieruchomości ( posypywanie piaskiem, usuwanie oblodzenia ).

Zapewnienie ciągłości czystości klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku poprzez zamiatanie,mycie , w tym: okien i lamperii.

Przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynku ( dotyczy pomieszczeń wspólnego użytku ) w razie zaistniałych potrzeb.

KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

Okresowe koszenie trawy wraz z jej grabieniem i zbieraniem w okresie wiosenno – letnim.

Dosiewanie trawy ,napowietrzanie i nawożenie trawników.

Pielęgnacja drzew i krzewów poprzez okresowe zimowo - wiosenne ich cięcie

Uzyskanie pozwolenie w Wydziale Ochrony Środowiska na wycinkę drzew w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dosadzanie drzew i krzewów na zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Chemiczna ochrona roślin preparatami grzybobójczymi i owadobójczymi o niskiej szkodliwości.

Grabienie i zbieranie liści w okresie jesiennym.

Pielenie i pielęgnacja rabat kwiatowych.

MAŁA ARCHITEKTURA - PLACE ZABAW

Okresowe przeglądy , naprawy , renowacja sprzętu do zabaw , ławek , koszy na śmiecie itp.

Okresowa wymiana piasku w piaskownicy

Dodatkowe zakupy na zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
więcej...

DZIAŁ - ADMINISTRACJA

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ZASOBÓW LOKALOWYCH ORAZ WŁAŚCICIELI LOKALI

Prowadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji wymaganej Ustawą o Własności Lokali.

Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń, interwencji, wniosków właścicieli oraz ich załatwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prowadzenie spraw związanych z z uzyskaniem pozwoleń na ustawienie znaków drogowych , tablic informacyjnych , reklamowych i innych wymaganych przepisami w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty.

Powiadamianie właścicieli o zmianach opłat oraz doręczanie im wszystkich dokumentów na zlecenie Zarządu Wspólnoty, w tym:

projektów uchwał Wspólnoty podejmowanych metoda indywidualnego zbierania głosów,

doręczanie informacji o opłatach,

doręczanie wszelkich zawiadomień.

Prowadzenie ewidencji oraz udział w odczytach urządzeń pomiarowych, liczników ( centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda, energia elektryczna, woda , itp.) oraz wywozu nieczystości.

Potwierdzenie zgodności faktur ze stanem faktycznym na dostawę energii elektrycznej, wody,i innych usług, na które Zarząd Wspólnoty zawarł umowy oraz nadzór nad prawidłowością ich realizacji.

więcej...

DZIAŁ - KSIĘGOWOŚCI

Prowadzimy na rzecz Wspólnoty , zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencję księgową w systemie komputerowym wg programu FK, kosztów zarządu nieruchomości wspólnej oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów z wyodrębnieniem funduszu remontowego.

Udostępniamy Zarządowi Wspólnoty i każdemu z poszczególnych właścicieli lokali wszelkiej dokumentacji, wydruków komputerowych oraz udzielamy pisemnych wyjaśnień w terminie14dni dotyczących spraw związanych z prowadzoną przez nas księgowością i sprawami finansowymi Wspólnoty.

Gromadzimy i przechowujemy z należytą starannością i należytym zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelką dokumentację księgowo finansową Wspólnoty.

Bieżące egzekwowanie wszelkich opłat i należności na rzecz Wspólnoty.

Wszelkie koszty związane z nieruchomością są finansowane z rachunku bankowego Wspólnoty zapisem za zgodą jej Zarządu.

ROZLICZENIA

Prowadzenie rozliczania finansowego budynku zgodnie z uchwałami, regulaminami i statutami Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o Ustawę o Własności Lokali

Dokonywanie indywidualnych rozliczeń wpływów i poniesionych kosztów przez poszczególnych właścicieli lokali w ustalonych okresach zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę Mieszkaniową regulaminami oraz sporządzanie informacji w tym zakresie:

-rozliczenie zużycia wody zimnej i ciepłej,

-rozliczenie zużycia C.O.,

-rozliczenie zużycia energii elektrycznej,

-rozliczenie wywozu śmieci,

-inne rozliczenia wynikające z przyjętych przez Wspólnotę regulaminów.

Windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych, pisemne powiadamianie o zaległych należnościach, powiadamianie Zarządu o zaistniałych nieprawidłowościach oraz dalsze postępowanie w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty.

Prognozowanie wysokości zaliczek na poczet opłat, przedstawianie ich analiz Zarządowi Wspólnoty.

Przygotowywanie, każdemu z poszczególnych właścicieli lokali wszelkiej dokumentacji, wydruków komputerowych oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących rozliczeń w terminie14 dni.

FINANSE

Wystawianie imiennych rachunków właścicielom Wspólnoty.

Wystawianie w imieniu i na rzecz Wspólnoty faktur za sprzedaż usług.

więcej...

DZIAŁ - RADCY PRAWNEGO

Czynności prawne – nie objęte umową - na dodatkowe zlecenie Zarządu Wspólnoty

Przygotowanie  pod względem prawnym i merytorycznym pełnomocnictw do reprezentowania jej interesów przez osoby trzecie.

Przygotowanie umów pod względem formalnym i prawnym Wspólnocie Mieszkaniowej :

-na wynajem i adaptację powierzchni wspólnych,

-na umieszczenie reklam , szyldów , klimatyzacji , anten itp. na budynku,

-na wykonawstwo prac inwestycyjno – remontowych,

-innych umów jakie zawiera Wspólnota Mieszkaniowa w ramach swych uprawnień.

Sprawdzanie umów jakie zawiera Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach swych posiadanych uprawnień oraz ich zgodności z wymogami prawa.

Współdziałanie i uczestnictwo w sprawach karno sądowych.

Prowadzenie innych czynności prawnych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za zgodą jej Zarządu.

ZARZĄDCA

Przedkładanie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej propozycji mających na celu:

-ograniczenie kosztów nieruchomości,

-zwiększenie wpływów z pożytków,

-poprawy stanu technicznego budynku,

-poprawy estetyki posesji,

-polepszenia stosunków między-sąsiedzkich.

Współdziałanie z Zarządem Wspólnoty przy podpisywaniu umów o świadczenie usług z instytucjami i osobami fizycznymi, w tym: o dostawy wody, odprowadzanie ścieków,centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości, centralnie ciepłej wody, energii elektrycznej,gazu, na zasadzie doradztwa oraz poprzez przygotowanie stosownych dokumentów ( w tym również projektów umów ).

Współdziałanie z Zarządem Wspólnoty przy podpisywaniu umów na sprzedaż usług w tym : wynajem powierzchni reklamowych , wynajem powierzchni wspólnych , parkingowych itp. , na zasadzie doradztwa oraz poprzez przygotowanie stosownych dokumentów ( w tym również projektów umów ).

Przygotowywanie uchwał zgodnych z wymogami Ustawy o Własności Lokali na żądanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przygotowywanie regulaminów w uzgodnieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową i jej Zarządem dotyczących między innymi:

-sposobu rozliczeń mediów,

-sposobu rozliczeń pożytków,

-korzystania z pomieszczeń wspólnych,

-i innych, które Zarząd uzna za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej np. regulamin porządku domowego itp.

Opracowanie w uzgodnieniu z Zarządem programu zebrań członków Wspólnoty.

Uczestniczenie i organizowanie w siedzibie firmy lub w innym wskazanym przez Zarząd Wspólnoty miejscu -zebrań:

-rocznych zgodnie z wymogami ustawy o Własności Lokali,

-innych z Zarządem ina jego każdy wniosek,

-innych z członkami Wspólnoty, za zgodą i wiedzą Zarządu.

więcej...

DZIAŁ - TECHNICZNY

TECHNICZNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

Do zakresu rzeczowego w szczególności należy :

Przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awariach , usterkach , naprawach od właścicieli lub najemców.

Prowadzenie rejestru zgłoszeń wraz z adnotacjami o terminie ich usunięcia
Prowadzenie kontroli przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach.

Sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynku w układzie rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem rodzaju ( branż ) i rozmiaru robót.

Ocena pilności realizacji potrzeb remontowych, uczestniczenie w ustalaniu hierarchii potrzeb przy udziale Zarządu Wspólnoty.

Prowadzenie dokumentacji określonych przepisami Prawa Budowlanego i przepisami dozoru technicznego dla obiektów i urządzeń technicznych, tym:

a) książki obiektu budowlanego wraz z dokonywaniem niezbędnych przeglądów wynikających z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego,

b) protokołów badań i odbioru urządzeń technicznych dopuszczonych do ruchu,

- Przedstawianie Zarządowi Wspólnoty opinii o możliwości dokonania przeróbek, przebudów, zmian tak w wyglądzie zewnętrznym elewacji budynku jak i elementów konstrukcji budynku- Prowadzenie spraw związanych z adaptacją powierzchni wspólnej, pod najem,

a) wydanie opinii techniczno – eksploatacyjnej o możliwości adaptacji lub jej braku,

b) ustalenie czasu okresu trwania robót oraz zleceń i warunków, na jakich należy realizować roboty adaptacyjne,

c) udział w odbiorze końcowym wraz z przekazaniem przedmiotu adaptacji najemcy, użytkownikowi lub właścicielowi,

- Prowadzenie korespondencji związanej z techniczną strefą obsługi nieruchomości,

Organizowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji awarii elementów budowlanych, instalacji i urządzeń nieruchomości, w zakresie robót konserwacyjnych.

KONSERWACJA

Konserwacja i drobne naprawy są zabiegami mającymi na celu utrzymanie budowli, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej. Cel ten jest osiągalny w wyniku dokonywania przeglądów i oględzin stanu technicznego budynku i jego wyposażenia technicznego oraz usuwania stwierdzonych drobnych uszkodzeń i niesprawności technicznych.

Do zakresu rzeczowego należy:

- Konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej,

- Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania,

- Konserwacja instalacji wodno – kanalizacyjnej i p.poż.

- Konserwacja przewodów wentylacyjno – spalinowych,

-Konserwacja instalacji deszczowej,

-Konserwacja ogólnobudowlana,

-Konserwacja urządzeń technicznych ( dźwigi , hydrofornia itp.).

AWARIE

Organizowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji awarii elementów budowlanych, instalacji i urządzeń nieruchomości.

Natychmiastowe podejmowanie działań związanych z zabezpieczeniem miejsc wystąpienia awarii w celu ograniczenia jej szkodliwych skutków i poinformowanie Zarządu Wspólnoty o jej zaistnieniu.

Termin i koszty związane z usunięciem skutków awarii, każdorazowo wymagają uzgodnień i ustaleń z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

POGOTOWIE TECHNICZNE

Całodobowe pogotowie techniczne, w tym również w okresie świąt, w zakresie ogólnobudowlanym oraz w zakresie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej , zasilenia elektrycznego, urządzeń mechanicznych.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Prowadzenie przeglądów stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych na zasadach uregulowanych w przepisach Prawa Budowlanego. Do zakresu rzeczowego należą :

Przegląd instalacji gazowej,

Przegląd instalacji wentylacyjnej i dymowej,

Przegląd stanu technicznego budynku,

Przegląd instalacji elektrycznej,

Przegląd instalacji odgromowej.

INWESTYCJE - REMONTY

Uczestnictwo w realizacji zadań inwestycyjno -remontowych zlecanych przez Zarząd Wspólnoty.

więcej...